இராசிகள் சிரஸ்தோயம், பிரிஸ்தோயம், சிரபிரிஸ்தோயம்

1. மேஷம் பிரிஸ்தோயம் (வால் பகுதி உருவாக்கம்)

2. ரிஷபம் பிரிஸ்தோயம்

3. மிதுனம் சிரஸ்தோயம் (தலை பகுதி உருவாக்கம்)

4. கடகம் பிரிஸ்தோயம்

5. சிம்மம் சிரஸ்தோயம்

6. கன்னி சிரஸ்தோயம்

7. துலாம் சிரஸ்தோயம்

8. விருச்சிகம் பிரிஸ்தோயம்

9. தனுசு பிரிஸ்தோயம்

10. மகரம் பிரிஸ்தோயம்

11. கும்பம் சிரஸ்தோயம்

12. மீனம் சிரபிரிஸ்தோயம்

Leave a comment