கடக லக்னத்தில் பிறந்தால் பொது பலன்

நடுத்தர உயரம்.உருண்டை முகம் .கொஞ்சம் செம்பட்டையான தலை முடி சாம்பல் நிறக்கண்.பயந்த சுபாவம், மெத்தனபோக்கும் இருக்கும். கவலை இல்லாதவர்.எவருக்கும் தீங்குநினைக்கமாட்டார்.

சந்திரன் இருந்தாலும் பார்த்தாலும் சுகமாக இருக்கலாம் .குரு இருந்தாலும் பார்த்தாலும் பணம் காசு உண்டு . இவர் வேகமாக நடப்பார்.சிலபேர் குட்டையாக இருப்பார்கள். இந்த அமைப்பு ஒரு தனி தன்மை ஆகும்.

Leave a comment