சக்தி வாய்ந்த நரசிம்ம மந்திரம்

கீழ்கண்ட இந்த மந்திரத்தை தினமும் சொல்லி வந்தால் உங்களுக்கு நல்லதுஆகும் அன்பர்களே.

 

மாதா ந்ருஸிம்ஹ: பிதா ந்ருஸிம்ஹ

: ப்ராதா ந்ருஸிம்ஹ: ஸகா ந்ருஸிம்ஹ:

வித்யா ந்ருஸிம்ஹ: த்ரவிணம் ந்ருஸிம்ஹ:

ஸ்வாமி ந்ருஸிம்ஹ: ஸகலம் ந்ருஸிம்ஹ :

இதோ ந்ருஸிம்ஹ: பரதோ ந்ருஸிம்ஹ:

யதோ யதோ யாஹி: ததோ ந்ருஸிம்ஹ:

ந்ருஸிம்ஹ தேவாத் பரோ நகஸ்சித்:

தஸ்மான் ந்ருஸிம்ஹ சரணம் ப்ரபத்யே.

 

காலை மாலை இருவேளைகளிலும் பதிநோருதடவை சொல்லி வாருங்கள்.

Leave a comment