சாஸ்த்ர ஸுப்ரபாதம்

1. ஸ்ரீ சேச புத்ர யுரு÷ஷாத்தம தர்ம மூர்த்தே ஸ்ரீ மன் சுபப்ரத விசக்ஷண விச்வ மூர்த்தே உத்தியத்தினேச சதகோடி ஸமான காந்தே சாஸ்த ப்ரபோ ஹரிஹராதமஜ ஸுப்ரபாதம்

2. தர்மக்ஞ தர்ம பரிபாலக தர்ம சீல ப்ரத்யக்ஷ தைவ கலி தைவத தேவதேவ உத்புல்ல பத்ம ஸத்ருசானன தீன பந்தோ சாஸ்த ப்ரபோ ஹரிஹராத்மஜ ஸுப்ரபாதம்

3. பூர்ணேதி பூர்ண சசி ஸுந்தர புஷ்களேதி பத்னீத்வ யேன பரிலப்த விலாஸ கேலே பும்ஸ்கோகில த்வனி விபோதித கீதலோல சாஸ்த ப்ரபோ ஹரிஹராத்கஜ ஸுப்ரபாதம்

4. பூதேச பூத பவபாவி விதப்ரமேய ஸந்யாஸி மானஸ சரச்ருதி கீயமான அக் ஞான மோஹ திமிரா பஹ பால நேத்ர சாஸ்த ப்ரபோ ஹரிஹராத்மஜ ஸுப்ரபாதம்

5. ஹே வீரதீர ரண சூர ஜிதாரி ராசே வித்யா நிதே குண நிதே ஜகதாதி ஹேதோ ஸெள பாக்ய தாண்ய தன மங்கள தாயி நஸ்தே சாஸ்த ப்ரபோ ஹரிஹராத்மஜ ஸுப்ரபாதம்

 

Leave a comment