சிவ மந்திரம்

தினமும் மாலை நேரத்தில் சிவனுக்கு இதை சொல்லி வாருங்கள்.

ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர மஹாதேவ்
ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர ஹர மஹாதேவ்

ஓம் பைரவ ருத்ராய, மஹா ருத்ராய ,கால ருத்ராய ,கல்பாந்த ருத்ராய ,வீர ருத்ராய ,ருத்ர ருத்ராய, கோர ருத்ராய ,அகோர ருத்ராய ,மார்த்தாண்ட ருத்ராய ,அண்ட ருத்ராய, பிரமாண்ட ருத்ராய, சண்ட ருத்ராய ப்ரசண்ட ருத்ராய, தண்ட ருத்ராய ,சூர ருத்ராய ,வீர ருத்ராய ,பவ ருத்ராய, பீம ருத்ராய ,அதல ருத்ராய ,விதல ருத்ராய ,சுதல ருத்ராய, மஹாதல ருத்ராய ,ரஸாதல ருத்ராய ,தலாதல ருத்ராய ,பாதாள ருத்ராய ,நமோ நமஹ.

Leave a comment