ஜாதகரின் தனிப்பட்ட மனதின் நிலை

உங்கள் ஜாதகத்தில் நீங்கள் எந்த யோகத்தில் பிறந்தீர்கள் என்று உள்ளது. அதை பாருங்கள். அவை, என்ன பலன் என தெரிந்துகொள்ளுங்கள் அன்பர்களே.

விஷ்கம்பம் = உறவினர்களிடத்தில் அன்பு உள்ளவன்

ப்ரீத்தி = துணிவு உடையவன்

ஆயுஷ்மான் = ஒழுக்கம் உடையவன்

சொவ்பாகியம் = தெய்வ பக்தி உள்ளவன்

சோபனம் = மானம் உள்ளவன்

அதிகண்டம் = புகழ் உடையவன்

சுகர்மம் = புண்ணியங்களை செய்வதில் விருப்பம் உடையவன்

திருதி = இனிய சொற்களை பேசுவான்

சூலம் = கருணை உடையவன்

கண்டம் = கொஞ்சம் கர்வம் உடையவன்

விருத்தி = பணக்காரர்களிடம் நட்பு உடையவன்

துருவம் = பெரியோரிடத்தில் பக்தி உடையவன்

வியாகாதம் = அடிக்கடி வெளியூர் செல்வதில் பிரியம் உடையவன்

ஹர்ஷனம் = மிகுந்த அறிவாளி

வஜ்ரம் = விவசாயத்தில் விருப்பம் உடையவன்

சித்தம் = எல்லோருக்கும் நல்லவனாக இருப்பான்

வியதீபாதம் = பகைவரை ஒடுக்குவதிலேயே ஆர்வம் இருக்கும்

வரீயான் = உண்மையை மறைப்பதில் ஆர்வம் உள்ளவன்

பரிகம் = பிறரை எமாட்ட்ருவதில் திறமை உண்டு

சிவம் = பெட்ட்ரோர்களை நன்கு பராமரிப்பான்

சாத்தியம் = கலைகளில் வல்லுனன்

சுபம் = பெண்களிடத்தில் பிரியம் உடையவன்

சுப்ரம் =முன்கோபக்காரன்

பிராமியம் = பிறருக்கு உதவுவதில் பிரியம் உடையவன்

ஐந்திரம் = எந்த விஷயத்தை சொன்னாலும் அதில் அறிவு இருக்கும்

வைதிருதி = வலிமை உடையவன்.

அன்பர்களே, இவை, அந்த ஜாதகரின் தனிப்பட்ட மனதின்
நிலை ஆகும்.