தசாவதாரம்

அம்பாளின் பத்துவிரல்களும், விஷ்ணுவின் பத்து அவதாரம் என்றும் ,தசமகாவித்ய என்று சொல்லக்கூடிய,பத்து ஸ்வரூபமும் பத்து அவதாரம் என்றும் ,நவகிரகங்களின் அவதாரமும் விஷுனுவின் சம்பந்தமும் இதில் உள்ளன.
தசவதாரமும் நவக்கிரஹமும்

அவதாரம் – அதிபதி
1) ஸ்ரீமத்ஸ்ய அவதாரம் – கேது
2) ஸ்ரீகூர்ம அவதாரம் – சனி
3) ஸ்ரீவராஹ அவதாரம் – ராகு
4) ஸ்ரீநாரசிம்ம அவதாரம் – செவ்வாய்
5) ஸ்ரீவாமன அவதாரம் – குரு
6) ஸ்ரீபரசுராம அவதாரம் – சுக்கிரன்
7) ஸ்ரீராம அவதாரம் – சூரியன்
8) ஸ்ரீபலராம அவதாரம் – குளிகன்
9) ஸ்ரீகிருஷ்ண அவதாரம் – சந்திரன்
10 ஸ்ரீகல்கி அவதாரம் – புதன்

கிரகங்களின் தெசா புக்தி காலங்களில் அந்த அந்த தசவதார தெய்வத்தை வணங்க நற்பலன் ஏற்படும்.

உயிரினங்களின் பரினாம வளர்ச்சியை பகவானின் தசவதாரத்தில் காணலாம். ( உயிரினங்களின் பரினாம வளர்ச்சியை கண்டறிந்தவர்கள் நம் இந்தியர்கள்)

1) ஸ்ரீமத்ஸ்ய அவதாரம் – மீன் ( உயிரினங்கள் நீரிலிருந்து தொன்றின) 4வது அறிவு – நீர் வாழ்வன -முட்டை இட்டு குஞ்சு பொறிப்பன.

2) ஸ்ரீகூர்ம அவதாரம் – ஆமை – 4 வது அறிவு – நீர்+நிலத்தில் வாழ்வன -முட்டை இட்டு குஞ்சு பொறிப்பன.

3) ஸ்ரீவராஹ அவதாரம் – பன்றி – மிருகம்- 5 வது அறிவு – நிலதில் வாழ்வன – குட்டிபொட்டு பாலூட்டுபவை.

4) ஸ்ரீநாரசிம்ம அவதாரம் – பாதி மனிதன் பாதி மிருகம் – 5 வது அறிவு – நிலதில் வாழ்வன – குட்டிபொட்டு பாலூட்டுபவை.

5) ஸ்ரீவாமன அவதாரம் – பாதி வளர்ச்சி அடைந்த மனிதன். 6 வது அறிவு (பாதி) – மனிதன்.

6) ஸ்ரீபரசுராம அவதாரம் – மனிதன் – 6 வது அறிவு (முக்கால்) – காட்டில் மிருகங்களுக்கு இடையில் வேட்டையாடி வாழ்ந்த காட்டு மனிதன்.

7) ஸ்ரீராம அவதாரம் – முழுமையான ஒழுக்கமான மனிதன். 6 வது அறிவு (முழுமை) நகரத்தில் வாழும் மனிதன்.

8) ஸ்ரீபலராம அவதாரம் – முழுமையான மனிதன் -6 வது அறிவு (முழுமை) – தனக்கு தேவையான உணவை தானே விளைவிக்க தெரிந்தவன்.

9) ஸ்ரீகிருஷ்ண அவதாரம் – முழுமையான மனிதன் -7 வது அறிவு (முழுமை) – அன்பும், பாசமும் உருவாக்கி, தீயதை அழித்து நல்லதை நிலை நாட்டும் பொது நலம் உள்ள மனித தெய்வம்.

10 ஸ்ரீகல்கி அவதாரம் – 8 வது அறிவு, தேவர்கள் – தீயதை அழித்து நல்லதை நிலை நாட்டும் தேவர்கள். பஞ்சகார்த்தாக்கள்.

இதில் நாம் கடந்து வந்த பரிநாம வளர்ச்சியே பகவானின் தசவதரம். ஒம் நமோ நாராயணாய.

வாழ்க ! வளர்க பல்லாண்டு !!