தமிழ் மொழியும் தமிழர் வரலாறும் ஆத்திசூடியை உலகறியச் செய்வோம்

தமிழிசை facebook  பக்கத்தில் இருந்து

தமிழ் மொழியும் தமிழர் வரலாறும் ஆத்திசூடியை உலகறியச் செய்வோம்
=============================================================
1. அறம் செய விரும்பு / Learn to love virtue.

2. ஆறுவது சினம் / Control anger.

3. இயல்வது கரவேல் / Don’t forget Charity.

4. ஈவது விலக்கேல் / Don’t prevent philanthropy.

5. உடையது விளம்பேல் / Don’t betray confidence.

6. ஊக்கமது கைவிடேல் / Don’t forsake motivation.

7. எண் எழுத்து இகழேல் / Don’t despise learning.

8. ஏற்பது இகழ்ச்சி / Don’t free load.

9. ஐயம் இட்டு உண் / Feed the hungry and then feast.

10. ஒப்புரவு ஒழுகு / Emulate the great.

11. ஓதுவது ஒழியேல் / Discern the good and learn.

12. ஒளவியம் பேசேல் / Speak no envy.

13. அகம் சுருக்கேல் / Don’t short change.

14. கண்டொன்று சொல்லேல் / Don’t flip-flop.

15. ஙப் போல் வளை / Bend to befriend.

16. சனி நீராடு / Shower regularly.

17. ஞயம்பட உரை / Sweeten your speech.

18. இடம்பட வீடு எடேல் / Judiciously space your home.

19. இணக்கம் அறிந்து இணங்கு / Befriend the best.

20. தந்தை தாய்ப் பேண் / Protect your parents.

21. நன்றி மறவேல் / Don’t forget gratitude.

22. பருவத்தே பயிர் செய் / Husbandry has its season.

23. மண் பறித்து உண்ணேல் / Don’t land-grab.

24. இயல்பு அலாதன செய்யேல் / Desist demeaning deeds.

25. அரவம் ஆட்டேல் / Don’t play with snakes.

26. இலவம் பஞ்சில் துயில் / Cotton bed better for comfort.

27. வஞ்சகம் பேசேல் / Don’t sugar – coat words.

28. அழகு அலாதன செய்யேல் / Detest the disorderly.

29. இளமையில் கல் / Learn when young.

30. அரனை மறவேல் / Cherish charity.

31. அனந்தல் ஆடேல் / Over sleeping is obnoxious.

32. கடிவது மற / Constant anger is corrosive.

33. காப்பது விரதம் / Saving lives superior to fasting.

34. கிழமைப்பட வாழ் / Make wealth beneficial.

35. கீழ்மை அகற்று / Distance from the wicked.

36. குணமது கைவிடேல் / Keep all that are useful.

37. கூடிப் பிரியேல் / Don’t forsake friends.

38. கெடுப்பது ஒழி / Abandon animosity.

39. கேள்வி முயல் / Learn from the learned.

40. கைவினை கரவேல் / Don’t hide knowledge.

41. கொள்ளை விரும்பேல் / Don’t swindle.

42. கோதாட்டு ஒழி / Ban all illegal games.

43. கெளவை அகற்று / Don’t vilify.

44. சக்கர நெறி நில் / Honour your Lands Constitution.

45. சான்றோர் இனத்து இரு / Associate with the noble.

46. சித்திரம் பேசேல் / Stop being paradoxical.

47. சீர்மை மறவேல் / Remember to be righteous.

48. சுளிக்கச் சொல்லேல் / Don’t hurt others feelings.

49. சூது விரும்பேல் / Don’t gamble.

50. செய்வன திருந்தச் செய் / Action with perfection.

51. சேரிடம் அறிந்து சேர் / Seek out good friends.

52. சையெனத் திரியேல் / Avoid being insulted.

53. சொற் சோர்வு படேல் / Don’t show fatigue in conversation.

54. சோம்பித் திரியேல் / Don’t be a lazybones.

55. தக்கோன் எனத் திரி / Be trustworthy.

56. தானமது விரும்பு / Be kind to the unfortunate.

57. திருமாலுக்கு அடிமை செய் / Serve the protector.

58. தீவினை அகற்று / Don’t sin.

59. துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல் / Don’t attract suffering.

60. தூக்கி வினை செய் / Deliberate every action.

61. தெய்வம் இகழேல் / Don’t defame the divine.

62. தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ் / Live in unison with your countrymen.

63. தையல் சொல் கேளேல் / Don’t listen to the designing.

64. தொன்மை மறவேல் / Don’t forget your past glory.

65. தோற்பன தொடரேல் / Don’t compete if sure of defeat.

66. நன்மை கடைப்பிடி / Adhere to the beneficial.

67. நாடு ஒப்பன செய் / Do nationally agreeable s.

68. நிலையில் பிரியேல் / Don’t depart from good standing.

69. நீர் விளையாடேல் / Don’t jump into a watery grave.

70. நுண்மை நுகரேல் / Don’t over snack.

71. நூல் பல கல் / Read variety of materials.

72. நெற்பயிர் விளைவு செய் / Grow your own staple.

73. நேர்பட ஒழுகு / Exhibit good manners always.

74. நைவினை நணுகேல் / Don’t involve in destruction.

75. நொய்ய உரையேல் / Don’t dabble in sleaze.

76. நோய்க்கு இடம் கொடேல் / Avoid unhealthy lifestyle.

77. பழிப்பன பகரேல் / Speak no vulgarity.

78. பாம்பொடு பழகேல் / Keep away from the vicious.

79. பிழைபடச் சொல்லேல் / Watch out for self incrimination.

80. பீடு பெற நில் / Follow path of honour.

81. புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ் / Protect your benefactor.

82. பூமி திருத்தி உண் / Cultivate the land and feed.

83. பெரியாரைத் துணைக் கொள் / Seek help from the old and wise.

84. பேதைமை அகற்று / Eradicate ignorance.

85. பையலோடு இணங்கேல் / Don’t comply with idiots.

86. பொருள்தனைப் போற்றி வாழ் / Protect and enhance your wealth.

87. போர்த் தொழில் புரியேல் / Don’t encourage war.

88. மனம் தடுமாறேல் / Don’t vacillate.

89. மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல் / Don’t accommodate your enemy.

90. மிகைபடச் சொல்லேல் / Don’t over dramatize.

91. மீதூண் விரும்பேல் / Don’t be a glutton.

92. முனைமுகத்து நில்லேல் / Don’t join an unjust fight.

93. மூர்க்கரோடு இணங்கேல் / Don’t agree with the stubborn.

94. மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர் / Stick with your exemplary wife.

95. மேன்மக்கள் சொல் கேள் / Listen to men of quality.

96. மை விழியார் மனை அகல் / Dissociate from the jealous.

97. மொழிவது அற மொழி / Speak with clarity.

98. மோகத்தை முனி / Hate any desire for lust.

99. வல்லமை பேசேல் / Don’t self praise.

100. வாது முற்கூறேல் / Don’t gossip or spread rumour.

101. வித்தை விரும்பு / Long to learn.

102. வீடு பெற நில் / Work for a peaceful life.

103. உத்தமனாய் இரு / Lead exemplary life.

104. ஊருடன் கூடி வாழ் / Live amicably.

105. வெட்டெனப் பேசேல் / Don’t be harsh with words and deeds.

106. வேண்டி வினை செயேல் / Don’t premeditate harm.

107. வைகறைத் துயில் எழு / Be an early-riser.

108. ஒன்னாரைத் தேறேல் / Never join your enemy.

109. ஓரம் சொல்லேல் / Be impartial in judgement.

– ஔவையார்.

Leave a comment