தானங்களும் – அதன் பலன்களும்

தானங்களும் – அதன் பலன்களும்
1. மஞ்சள் தானம் – மங்களம் உண்டாகும்
2. பூமி தானம் – இகபரசுகங்கள்
3. வஸ்த்ர தானம் (துணி) – சகல ரோக நிவர்த்தி
4. கோ தானம் (பசுமாடு) – பித்ருசாப நிவர்த்தி
5. திலதானம் (எள்ளு) – பாப விமோசனம்
6. குல தானம் (வெல்லம்) – குல அபிவிருத்தி – துக்கநிவர்த்தி
7. நெய் தானம் – வீடுபேறு அடையலாம்-தேவதா அனுக்ரஹம்
8. வெள்ளி தானம் – பித்ருகள் ஆசிகிடைக்கும்
9. தேன் தானம் – சுகம்தரும் இனியகுரல்
10. சொர்ண தானம் (தங்கம்) – கோடிபுண்ணியம் உண்டாகும்
11. தண்ணீர் தானம் – மனசாந்தி ஏற்படும்
12. கம்பளி (போர்வை) தானம் – துர்சொப்ன துர்சகுன பயநிவர்த்தி
13. பழவகைகள் தானம் – புத்ரபவுத்ர அபிவிருத்தி
14. பால் தானம் – சவுபாக்கியம்
15. சந்தனக்கட்டை தானம் – புகழ்
16. அன்னதானம் – சகல பாக்கியங்களும் உண்டாகும்.