பொதுவான விஷயங்கள்

எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான். இருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்தியுள்ளது

மூன்று விஷயங்கள்.!
1.மூன்று விஷயங்கள் யாருக்காகவும் காத்திருப்பது இல்லை…
நேரம்
இறப்பு
வாடிக்கையளர்கள்
2.மூன்று விஷயங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் விரோதியாக்கும்…
நகை
பணம்
சொத்து
3.மூன்று விஷயங்கள் யாராலும் திருடமுடியாது…
புத்தி
கல்வி
நற்பண்புகள்
4.மூன்று விஷயங்கள் ஞாபகம் வைத்திருப்பது அவசியம்…
உண்மை
கடமை
இறப்பு
5.மூன்று விஷயங்கள் வெளிவந்து திரும்புவதில்லை…
வில்லிலிருந்து அம்பு
வாயிலிருந்து சொல்
உடலிலிருந்து உயிர்
6.மூன்று பொருள்கள் வாழ்க்கையில் ஒருமுறைதான் கிடைக்கும்…
தாய்
தந்தை
இளமை
7.மூன்று பொருள்கள் திரை மறைவுக்கு உகந்தது…
சொத்து
ஸ்திரி
உணவு
8.இந்த மூன்று பேர்களுக்கும் மரியாதை கொடு…
தாய்
தந்தை
குரு
9.இந்த மூன்று பேர்கள் இருந்தால்தான் முழுமனிதன்
குரு
நண்பன்
மனைவி