மழைக்கு மந்திரம்

ரிஷ்ய ச்ருங்காய முநயே விபண்டக ஸுதாயச) (நம: சாந்தாதி பதயே ஸத்ய: ஸத் வ்ருஷ்டி ஹேதவே)

(விபண்டக ஸுத: ஸ்ரீமான் சாந்தாபதி: அகல்மஷ:) (ரிஷ்ய ச்ருங்க இதிக்யாத: மஹாவர்ஷம் ப்ரயச்சது)

Leave a comment