மஹாசாஸ்தா அஷ்டோத்தரம்

ஓம் மஹாசாஸ்த்ரே நம ஓம் விச்வசாஸ்த்ரே நம ஓம் லோகசாஸ்த்ரே நம ஓம் தர்மசாஸ்த்ரே நம ஓம் வேத சாஸ்த்ரே நம

ஓம் காலசாஸ்த்ரே நம ஓம் கஜாதி பாய நம ஓம் கஜாரூடாய நம ஓம் கணாத் யக்ஷõய நம ஓம் வ்யாக்ரா ரூடாய நம

ஓம் மஹாத்யுதயே நம ஓம் கோப்த்ரே நம ஓம் கீர்வாண ஸம்ஸேவ்யாய நம ஓம் கதா தங்காய நம ஓம் கதா க்ரண்யை நம

ஓம் ரிக்வேத ரூபாய நம ஓம் நக்ஷத்ராய நம ஓம் சந்த்ர ரூபாய நம ஓம் வலாஹகாய நம ஓம் தூர்வாச்யாமாய நம

ஓம் மஹா ரூபாய நம ஓம் க்ரூரத் ருஷ்டயே நம ஓம் அனாமயாய நம ஓம் த்ரிநேத்ராய நம ஓம் உத் பலாகாராய நம

ஓம் காலஹந்த்ரே நம ஓம் நராதிபாய நம ஓம் கண்டேந்துமௌளிதநயாய நம ஓம் கல்ஹாரகுஸும ப்ரியாய நம ஓம் மதனாய நம

ஓம் மாதவஸுதாய நம ஓம் மந்தார குஸுமார்சிதாய நம ஓம் மஹா பலாய நம ஓம் மஹாத் ஸாஹாய நம ஓம் மஹாபாப விநாசநாய நம

ஓம் மஹா சூராய நம ஓம் மஹா தீராய நம ஓம் மஹாஸர்ப விபூஷணாய நம ஓம் அஸி ஹஸ்தாய நம ஓம் சரதராய நம

ஓம் ஹாலாஹல தராத்மஜாய நம ஓம் அர்ஜுநேசாய நம ஓம் அக்னிநயநாய நம ஓம் அநங்க மதனாதுராய நம ஓம் துஷ்டக்ரஹாதிபாய நம

ஓம் ஸ்ரீ தாய நம ஓம் சிஷ்டரக்ஷண தீக்ஷ?தாய நம ஓம் கஸ்தூரி திலகாய நம ஓம் ராஜசேகராய நம ஓம் ராஜ ஸத்தமாய நம

ஓம் ராஜ ராஜார்சிதாய நம ஓம் விஷ்ணு புத்ராய நம ஓம் வநஜனாதிபாய நம ஓம் வர்சஸ்கராய நம ஓம் வரருசயே நம

ஓம் வரதாய நம ஓம் வாயுவாஹனாய நம ஓம் வஜ்ர காயாய நம ஓம் கட்க பாணயே நம ஓம் வஜ்ரஹஸ்தாய நம

ஓம் பலோத்ததாய நம ஓம் த்ரிலோகஞாய நம ஓம் அதிபலாய நம ஓம் புஷ் கலாய நம ஓம் வ்ருத்த பாவநாய நம

ஓம் பூர்ணாதவாய நம ஓம் புஷ்கலேசாய நம ஓம் பாசஹஸ்தாய நம ஓம் பயாபஹாய நம ஓம் பட்கார ரூபாய நம

ஓம் பாபக்னாய நம ஓம் பாஷண்டருதி ராகனாய நம ஓம் பஞ்சபாண்டவஸந்த்ராத்ரே நம ஓம் ப்ரபஞ்சாக்ஷ ராச்ரிதாய நம ஓம் பஞ்சவக்த்ர ஸுதாய நம

ஓம் பூஜ்யாய நம ஓம் பூதசாஸ்த்ரே நம ஓம் பண்டிதாய நம ஓம் பரமேச் வராய நம ஓம் பலதா பூஷ்ட ப்ரதாய காய நம

ஓம் கவயே நம ஓம் கவீ நாமதிபாய நம ஓம் க்ருபாளவே நம ஓம் க்லேசநாசனாய நம ஓம் ஸமாய நம

ஓம் அரூபாய நம ஓம் ஸேநான்யை நம ஓம் பக்தஸம்பத் ப்ரதாயகாய நம ஓம் வ்யாக்ரசர்மதராய நம ஓம் சூலிணே நம

ஓம் கபாலினே நம ஓம் வேணுவாதநாய நம ஓம் கலாரவாய நம ஓம் கம்புகண்டாய நம ஓம் கிரீடாதி விபூஷிதாய நம

ஓம் தூர்ஜடவே நம ஓம் விரநிலாய நம ஓம் வீராய நம ஓம் விரேந்த்ர வந்திதாய நம ஓம் விச்வரூபாய நம

ஓம் வ்ருஷபதயே நம ஓம் விவிதார்த்த பலப்ரதாய நம ஓம் தீர்க்கநாஸாய நம ஓம் மஹாபாஹவே நம ஓம் சதுர்பாகவே நம ஓம் ஜடாதராய நம

ஓம் ஸநகாதிமுநிச்ரேஷ்ட ஸ்துத்யா நம

ஓம் ஹரிஹராத்மஜாய நம

நாநாவித பரிமள பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி

Leave a comment