மஹா தீபாராதனை மந்திரங்கள்

ஸோமோ வா ஏதஸ்ய ராஜ்யமாதத்தே யோ ராஜா ஸன் ராஜ்யோ வா

ஸோமேன யஜதே தேவ ஸுவா மேதானி ஹவீஷி பவந்தி ஏதாவந்தோ வை தேவானா ஸவா: த ஏவாஸ்மை ஸவான் ப்ரயச்சந்தி

த ஏனம் புனஸ்ஸுவந்தே ராஜ்யாய தேவஸூ ராஜா பவதி ந தத்ர ஸூர்யோ பாதி ந சந்த்ரதாரகம் நேமா வித்யுதோ பாந்தி

குதோ–யமக்னி: தமேவ பாந்த–மனுபாதி ஸர்வம் தஸ்ய பாஸா

ஸர்வமிதம்–விபாதி: (கற்பூர நீராஜன தீபம் தர்ஸயாமி)

பஹுக்வை பஹ்வஸ்வாயை பஹ்வஜாவிகாயை

பஹுவ்ரீஹியவாயை பஹுமாஷதிலாயை

பஹுஹிரண்யாயை

பஹுஹஸ்திகாயை பஹுதாஸபூருஷாயை ரயிமத்யை புஷ்டி

மத்யை பஹுராயஸ்போஷாயை ராஜாஸ்து

ஸர்வமங்கல மாங்கல்யே ஸிவே ஸர்வார்த்த–ஸாதிகே ஸரண்யே

த்ர்யம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்து தே

ஓம் ஸர்வமங்களாயை ச வித்மஹே | சந்த்ராத்மிகாயை ச தீமஹி |

தந்நோ நித்யா ப்ரச்சோதயாத் || (கற்பூர நீராஜன தீபம் தர்ஸயாமி)

நமோ வ்ராத பதயே நமோ கண பதயே நம: ப்ரமத பதயே நம:ஸ்தே ஸ்து லம்போதராய ஏக தந்தாய விக்ந நாஸிநே ஸிவஸுதாய ஸ்ரீ வரத மூர்த்தயே நம:

ஓம் ஏக தந்தாய வித்மஹே | வக்ர துண்டாய தீமஹி | தந்நோ தந்தி: ப்ரச்சோதயாத் || (கற்பூர நீராஜன தீபம் தர்ஸயாமி)

நிக்ருஷ்வைரஸமாயுதை: காலைர்ஹரித்வமாபந்தை: இந்த்ராயாஹி

ஸஹஸ்ரயுக் அக்நிர்விப்ராஷ்டிவஸந: வாயுஸ்–ஸ்வேதஸிகத்ருக:

ஸம்வத்ஸரோ விஷூவர்ணை: நித்யாஸ்தேநுசராஸ்தவ ஸுப்ரஹ்மண்யோ ஸுப்ரஹ்மண்யோ ஸுப்ரஹ்மண்யோம் கார்த்திகேயாய வித்மஹே | ஸக்திஹஸ்தாய தீமஹி |

தந்ந: ஸ்கந்த: ப்ரச்சோதயாத் || (கற்பூர நீராஜன தீபம் தர்ஸயாமி).

சுபம்