வெற்றிக்கு ஒரு வராஹி மந்திரம்

ஓம் ஐம் க்லெளம் ஓம் நமோ பகவதி வார்த்தாளி வார்த்தாளி வாராஹி வாராஹி வாராஹமுஹி வாராஹமுஹி
அந்தே அந்தினிநம;
ருந்தே ருந்தினி நம;
பஞ்ஜே பஞ்ஜினி நம;
ஜம்பே ஜம்பினி நம;
ஸ்தம்பே ஸ்தம்பினி நம;
மோஹே மோஹினி நம;


ஸர்வ துஷ்ட ப்ரதுஷ்டானாம் ஸர்வேஷாம் ஸா்வ வாக்
சித்த சக்ஷுா் முஹகதி ஜிஹ்வா ஸ்தம்பனம் குரு குரு சீக்ரம் வஸ்யம் குரு குரு ஐம் க்லெளம் ட்ட, ட்ட, ட்ட, டட் ஹும்பட் ஸ்வாஹா


ஶ்ரீம் பஞ்சமி ஸா்வ சித்தி மாதா மம க்ரஹமே தன ஸம்ருத்திம் தேஹி தேஹி நம;
ஓம் வாராஹ முஹ்யை வித்மஹே
தண்ட நாதாய தீமஹி
தந்நோ ஹரிகிரி ப்ரசோதயாத்;
ஓம் மகிஷ த்வஜாய வித்மஹே
தண்ட ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ வாராஹி ப்ரசோதயாத்