ஸ்ரீ சபரிகிரி வாசன் ஸ்தோத்திரம் த்யானச் லோகம்

ஸனிக் தாரவ விஸார குந்தல பராம் ஸிம்ஹா ஸனாத் யாஸினம் ஸபூர் ஜத் பத்ர ஸுக் லுப்த குண்டல மஹேஸ் விஸ் வாஸப் ருயோர் யுகம் நீல கௌம வஸம் நவீன் ஜலத ஸயாமம் ப்ரபா ஸ்த்யகா பாயாத் பார்ஸ்வ யுகம் ஸுசரக்தா ஸகலா கல்பம் ஸ்மரேத் ஆர்யுகம்

ஸ்ரீ மஹா ஸா ஸ்தாமாலா மந்த்ரம்

1. ஓம் ஹரி ஹர புத்ராய

2. ஓம் பிரும்ம நிஷ்டாய

3. ஓம் யோ ஹிந்த ராய

4. ஓம் ஸர்வக் ஞ பீடஸ் தியாய

5. ஓம் விஷ்ணு பிரும்ம முகாம ரார்ச்சிதாய

6. ஓம் அத்ரி வாஸாய

7. ஓம் ஸிம் ஹாஸனாய

8. ஓம் கர தல தருத் சாப பானாய

9. ஓம் சங்கு சக்ர சுரி காயுத தராய

10. ஓம் கட்கரா டாங்கி தாய

11. ஓம் கேரள க்ஷத்ரியா சார நிரதாய

12. ஓம் சிவ புத்ராய

13. ஓம் சிவங்க ராய

14. ஓம் சிவாய சிவை வராய

15. ஓம் பரி வாரி தாய

16. ஓம் சபரி கிரீந்தர பீட நிலையாய

17. ஓம் மஹிக்ஷி மர்த்தன விக்ர மாய

18. ஓம் கணபதி ஸமே தாய

19. ஓம் ஸர்வ பூதாதி பாய

20. ஓம் மஞ்சாம்பிகா பரிவாராய

21. ஓம் தர்ம சாஸ்ரே நமக

த்யானம்

1. அன்யதா சரணம் நாஸ்தித்வமேவ சரணம் மம தஸ் மாத் காருண்ய பாவேன் ரக்ஷ்ரக்ஷ் மஹேஸ்வரா ஆவாகனம் நஜா நாமி நஜாநாமி விஸர்ஜனம் பூஜாம் விதிம் நஜாநாமி க்ஷம்ய தாம் பூதநாயகா

2. ஜனன மரண ரஹித பரம ஸுகதம் தேஹிமே தேஹி த்ரை லோக்ய த்யான வாஸ ப்ரபாகர் ப்ரகாச போத நமஸ்தோ நமஸ்தேஸ்து பகவான் ஸ்ரீ பூர்ண புஷ்களா நாத த்ராஹிமாம் த்ராஹிமாம் பாஹி ஸர்வாப ராதம் க்ஷமஸ் வாஹிலேசம்

த்யானம்

ஓங்கார மூலம் ஜோதி ஸ்வரூபம் பம்பா நதி தீர ஸ்ரீ பூத நாதம் ஸ்ரீ தேவ தேவம் சதுர் வேத பாவம் ஸ்ரீ தர்ம ஸாஸ்தார மனஸாம் ஸ்மராமி

Leave a comment