ஸ்ரீ தர்ம ஸாஸ்த்று மூல மந்த்ரம்

1. ஓம் ஸ்ரீ ஹரிஹர புத்ராய

2. ஓம் புத்ர லாபாய

3. ஓம் மஹா சாஸ்த்ரேய

4. ஓம் சத்ரு நாச நாய

5. ஓம் மத கஜ வாகனாய

6. ஓம் பிரதயட்ச சூலாயுதாய

7. ஓம் வர வரத சர்வ ஜனமே

8. ஓம் வசமான ய ஸ்வாஹா

9. ஓம் சாஸ்த்று ஸ்ரீ பாபு ஜயாமி நமக தற்பயாமி நமக

 

இந்த தகவலை பகிரவும்

Comments

Leave a Reply