14 உலகங்களின் பெயர்கள்

பூமிக்கு மேலே 7 உலகமும், பூமிக்கு கீழே அதாவது பாதாளத்தில் 7 உலகமும் இருப்பதாக புராணங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அந்த 14 உலகங்களின் பெயர்கள் மற்றும் அதில் யார் வசிக்கிறார்கள் என்ற விவரங்கள் உங்களுக்கு தெரியவேண்டும் இல்லையா, அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

பூமிக்கு மேலே உள்ள 7 உலகங்கள்:-

1) சத்தியலோகம் – பிரம்மன்,

2) தபோலோகம் – தேவதைகள்,

3) ஜனோலோகம் – பித்ருக்கள்,

4) சொர்க்கம் – இந்திரன் மற்றும் தேவர்கள்

5) மஹர்லோகம் – முனிவர்கள்,

6) புனர்லோகம் – கிரகங்கள், நட்சத்திர தேவதைகள்,

7) பூலோகம் – மனிதர்கள், விலங்குகள் (ஒன்று முதல் ஆறு அறிவு படைத்த உயிரினங்கள்).

 

பாதாளத்தில் 7 லோகங்கள் உண்டு. அவை வருமாறு:-

1) அதல லோகம்,

2) விதல லோகம் – அரக்கர்கள்,

3) சுதலலோகம் – அரக்கர் குலத்தில் பிறந்தாலும் உலகளந்த நாயகனால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட மகாபலி,

4) தலாதல லோகம் – மாயாவிகள்,

5) மகாதல லோகம் – புகழ்பெற்ற அசுரர்கள்,

6) பாதாள லோகம் – வாசுகி முதலான பாம்புகள்,

7) ரஸாதல லோகம் – அசுர ஆசான்கள்.