சிலர் பிறந்த இடத்திலேயே வசிக்கின்றனர்.இன்னும் சிலர் பிறந்த இடத்திலிருந்து 500,1000,மைல்களுக்கு அப்பால் வசிக்கின்றனர்! இதற்குஎன்ன காரணம்? ஒருவருடைய லக்கினாதிபன் 6,8,12,மிடங்களில் மறைவு பெற்றால் இவ்விதம் ஏற்படுகிறது.இப்படி வெகு தூரத்தில் வாசம் செய்த போதிலும், லக் கினத்தையாவது, அல்லது குடும்பஸ்தான மாகிய 2மிடத்தையாவது ஜெனன காலத்தில் குரு பார்த்திருந்தாலும்,அல்லது லக்கினாதிபன் இவ்வாறு லக்கினத்தையாவது அல்லது 2மிடத்தையாவது பார்த்திருந்தாலும்,பல ஆண்டுகள் வெளியில் வசித்தாலும், மீண்டும் தங்களின் ஜெனன பூமிக்கே வந்து சேருகின்றனர். இப்படி இல்லாதவர்கள் வெளியிலேயே வாழும் நிலையில் உள்ளார்கள்.இது […]

ஏழாம் அதிபதி தசையில் லக்னாதிபதி, இரண்டாம் அதிபதி, ஐந்தாம் அதிபதி, ஒன்பதாம் அதிபதி ஆகியோர் புக்திகளில் திருமண பாக்யம் கூடிவரும். இரண்டாம் அதிபதி தசையில் லக்னாதிபதி, ஐந்தாம் அதிபதி, ஏழாம் அதிபதி, ஒன்பதாம் அதிபதி ஆகியோர் புக்திகளில் திருமண யோகம் கூடிவரும். ஐந்தாம் அதிபதி தசையில் லக்னாதிபதி, ஏழாம் அதிபதி, ஒன்பதாம் அதிபதி, இரண்டாம் அதிபதி ஆகியோர் புக்திகளில் திருமண பாக்யம் கிடைக்கும். ஒன்பதாம் அதிபதி தசையில் லக்னாதிபதி, இரண்டாம் அதிபதி, ஐந்தாம் அதிபதி, ஏழாம் அதிபதி […]

இப்பதிவின் மூலம் பல யோகங்களின் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்வோம்….. 1.கிரகமாலிகா யோகம் 2.வஜ்ஜிர யோகம் 3.கர்ம யோகம் 4.நளயோகம் ஒன்று 5. ,நளயோகம் இரண்டு 6.சசியோகம் 7.சக்கிரதார யோகம் 8.பாசக யோகம் 9.கேதார யோகம் ஒன்று 10.கேதார யோகம் இரண்டு 11.கேதார யோகம் மூன்று 12.சூலயோகம் 13.நீளக யோகம் 14.கவுளயோகம் 15.கேசரி யோகம் 16.அனபா யோகம் 17.சுனபா யோகம் 18.துர்துரா யோகம் 19.மேகத்துரும யோகம் 20.சந்திர மங்கள யோகம் 21.சகட யோகம் 22.அதியோகம் 23.சந்திர அதியோகம் 24.சுப […]

படிப்பு அல்லது கல்விபற்றி விளக்க வேண்டுகிறேன் குருவே! குரு–கல்விக்குரியவன் புதன். இவனுக்கு வித்யாகாரகன் என்றும் காரணப்பெயருண்டு. ஒரு ஜாதகத்தில் புதன் எங்கிருக்கிறானென்பதைக்கவனிக்கவேண்டும்.நல்லஇடங்களில்(1,2,4,5,9,8,10,11)அமைய படிப்பு நல்லவிதத்திலமையும்.பதனுடன் சூரியன் சேர்ந்திருந்தால் மேல் படிப்பு இராது.ஆனால்இந்தப்புதசூரியனை குரு ஜெனனகாலத்தில் பார்த்திருந்தால் பட்டப்படிப்பு உண்டு. இந்திராகாந்தி ஜாதகத்தில் சூரிய புதன் சேர்க்கை விருச்சிகத்திலுள்ளது.குரு ரிஷபத்திலிருந்து பார்த்ததால் நல்ல படிப்பு ஏற்பட்டது. அதேபோல ஸ்ரீசுப்ரமணியம் அவர்களுக்கும்மகரத்திலுள்ள சூரியபுதனை கன்னிகுரு பார்க்கிறார்.இவர் வக்கீலானார். குரு பார்வைஇல்லாவிடினும்,ஜெனனகாலத்தில் சூரியபுதன்சனி அல்லதுசூரியபுதராகு /கேது ஒன்றாக இருக்குமாகில் மிகவும் உயர்ந்த படிப்பு உண்டு. இதற்கு உதாரணம் சுபாஷ்சந்திரபோஸ் புதசூரியராகு மகரத்தில்.எம்.ஏ […]

கடகலக்கினம் அல்லது கடகராசியில் பிறந்தவர்கள் அனேகமாக90% மேல் நாடு சென்று வருகிறார்கள். அல்லது ஜல ராசிக்காரனான குரு லக்கினத்தையாவது அல்லது சந்திரனையாவது அல்லது ஜல ராசிக்காரனானசனியையாவது ஜெனன காலத்தில் பார்த்திருந்தாலும் கடல்கடந்த யாத்திரை அவசியம் உண்டு. அல்லது ஜல ராசிக்காரா்களான குரு,சனி,சந்திரன், முதலி யோர் ஆட்சியோ அன்றேல் உச்சமோ பெற்றிருந்தாலும் மேல்நாட்டுப் பிரயாணம் உண்டு. மகரம் அல்லது கும்ப லக்கினத்தில் ஜாதகர்களும் பெரும்பாலானோர் கடல்கடந்த யாத்திரை செய்து வருகிறார்கள்.